VIỀN MẮT DẠNG NƯỚC – FASIO POWERFUL STAY LIQUID LINER